W ramach ochrony przeciwpożarowej:

 • realizujemy szkolenia PPOŻ w zakładach pracy,
 • opracowujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • sporządzamy plany ewakuacyjne dla obiektów,
 • opracowujemy dodatkową dokumentację w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia

Organizator szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnia:

 • wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwa realizację programów szkolenia,
 • odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,
 • wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia,
 • właściwy przebieg szkolenia,
 • możliwość praktycznego użycia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

Każde szkolenie potwierdzane jest zaświadczeniem wydanym przez organizatora szkolenia wraz z programem szkolenia.
Szkolenia prowadzone są u Zleceniodawcy lub we wskazanym przez klienta miejscu bądź w placówce oświatowej na terenie Częstochowy lub innej miejscowości w zależności od lokalizacji szkolenia.

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Który pracodawca musi posiadać w swojej dokumentacji Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719): § 6.

1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

- powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
- odległości od obiektów sąsiadujących,
- parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
- występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
- kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
- lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
- podziału obiektu na strefy pożarowe,
- warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
- miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania   elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
- wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
- hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
- dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
- wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.