W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pragniemy zaprosić Państwa do współpracy w formie kompleksowej obsługi BHP (obowiązek zapewnienia służby BHP spoczywa na każdym pracodawcy w zależności od ilości pracowników) i/lub w zakresie:

 

 • szkoleń wstępnych i okresowych BHP dla pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • szkolenia pracowników w dziedzinie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • sporządzenia dokumentów wymaganych przez PIP,
 • opracowania oceny ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy wraz ze szkoleniem pracowników,
 • udziału w komisji powypadkowej, sporządzenie dokumentacji powypadkowej pracowników (wypadek w pracy i w drodze do/lub z pracy),
 • opracowania instrukcji stanowiskowych, obsługi maszyn i urządzeń, itp.
 • kontroli warunków pracy,
 • prowadzenia rejestrów,
 • opracowania zarządzeń pracodawcy,
 • badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (współpraca z firmą specjalistyczną), itp.

 

Obsługa kompleksowa firm i instytucji

Szkolenia BHP Częstochowa

 

Realizowana jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy i obejmuje:

 

1. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach dla pracowników, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń. 

4. Sporządzanie wraz z komisją, raz w roku, protokołu z kontroli obiektów należących do zleceniodawcy i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. 

5. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników. 

6. Udział w opracowywaniu regulaminu pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Tworzenie i przedkładanie do opinii pracodawcy szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. 

8. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków. 

9. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

10. Kompletowanie i aktualizacja przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc w ich interpretacji i praktycznym zastosowaniu. 

11. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, informowanie i szkolenie pracowników w tym zakresie. 

12. Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. 

13. Udział w organizacji stanowisk pracy, ergonomii i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. 

14. W związku ze stwierdzeniem zagrożeń w środowisku pracy, współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami. 

15. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności w trakcie organizowanych okresowych badań lekarskich pracowników. 

16. Współpraca z pracodawcą, społecznym inspektorem pracy, zakładowymi organizacjami związkowymi i innymi osobami, w szczególności w zakresie: 

 • organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
 • zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • podejmowaniu działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.

17. Uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. 

18. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.